Olika Syntom och behandling

Hemsidan under uppbyggnad 

PolyCystiskt OvarieSyndrom, PCOS:

är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder och beror på ökad aktivitet av testosteron. Symtom på PCOS bör utredas med hormonprover och ultraljud av äggstockarna.

Gles eller utebliven menstruation, infertilitet, hirsutism och akne är symtom som ger misstanke om PCOS.

Polycystiska ovarier som påvisas med ultraljud innebär äggstockar med många äggblåsor och är ett fynd som ofta förekommer vid PCOS.

Övervikt och fetma är vanligt hos PCOS-patienter men förekommer även vid normal och låg vikt. Vid övervikt rekommenderas viktnedgång, eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma.

Menstruationsrubbning och hirsutism kan behandlas med kombinerade p-piller, gärna östrogendominerat om inga kontraindikationer föreligger.

Vid barnönskan och störd ägglossning ges hormonbehandling för att stimulera ägglossning eller vid behov IVF. Fertilitetspotentialen är oftast god.

Övervikt

  ungefär  hälfet av alla  livmoderbärare med PCOS har övervikt . PCOS är vanligare förekommande hos alla kvinnor  i den grupp som har övervvikt i hela samhället , upp tll 25 % i den gruppen.  det kan räcka med en viktminskeninpå några få kilo för att den hormonella balansen ska  förbätttras. Det är negativt för en gravitet att vara övervviktig, ger ökad rtisk för   tidiga förlossning och sent missfall.  samt undervikt hos barnet  i förhållande till  gravidtrns  längd när barnet fds. Barnen kan även blir för stora.

Hos övrviktiga kvinnor med PCOS finns en koppling till det metabola syndromet. Förhöjd perifer insulinresistens anses ligga bakom både ovulationsrubbningen och risken för utveckling av det metabola syndromet på lång sikt.


läs mer om övervikt och bemötande i sjukvården hos HOBS.

https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1213

PCOS - Polycystiskt ovarialsyndrom - Internetmedicin

Hirsutism,  hormonellt påverkat håravfall  och Akne

innebär ökad kroppsbehåring av manlig typ. Det handlar om en grov och mörkt pigmenterad behåring som typiskt är lokaliserad till överläpp och haka, runt bröstvårtor, i medellinjen på nedre delen av buken, ryggslutet samt ljumskar och lår, men även ”manligt” håravfall på huvudet. Denna behåringstyp stimuleras av androgener. Den vanligaste orsaken till hirsutism är PCOS. Cirka 20 procent av patienter med hirsutism har dock helt normala androgennivåer och ingen PCOS. Hirsutism kan då förklaras av en ökad känslighet för androgener i hårfolliklarna.


Hirsutism och akne behandlas också i första hand med ett östrogendominerat p-piller (se figur 1 i Janusdokumentet om antikonception) om inga kontraindikationer föreligger. Den kliniska effekten på ökad kroppsbehåring blir synlig tidigast efter ett halvårs medicinering och maximal effekt kan komma efter mer än ett år.

Vid otillräcklig effekt av p-piller eller då p-piller är olämpligt bör patienten remitteras till specialist för ställning till antiandrogen medicinering. I region Stockholm finns möjlighet att söka ekonomiskt bidra för att behandla hirsutism i ansikte.
Psykisk ohälsa vid PCOS

Forskare vid Karolinska institutet som kommit fram till att kvinnor med PCOS hade högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd, som till exempel schizofreni, bipolär sjukdom, depression, ångest och autismspektrumstörning, jämfört med friska kvinnor. Ett helt nytt fynd var att forskarna dessutom såg att även såväl systrar som bröder till kvinnor med PCOS hade förhöjd risk för psykisk sjuklighet jämfört med syskon till PCOS-fria kvinnor. Resultaten bygger på registerdata för 24 000 kvinnor med PCOS, deras syskon och matchade kontroller. Det har länge funnits en hypotes om att höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron, som ses just vid PCOS, kan få kvinnor att må dåligt psykiskt. I en tidigare studie såg han och hans kollegor en förhöjd frekvens av depression, social fobi och ångestsjukdomar efter att ha gjort en psykiatrisk intervju med 40 kvinnor med PCOS. Mer ovanliga tillstånd som schizofreni och bi­polär sjukdom kunde de inte fånga. Vanligare med släktingar med autism när kvinnor drabbas PCOS och förtidig pubertet vanligare hos flickor med autism Högre nivå av androstendion, progesteron, testosteron och kortisol i fostervatten hos barn som sedan utvecklar autism.


Dagensmedicin :   2016, PCOS kopplas till ökad risk för psykisk sjukdom https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kvinnohalsa/pcos-kopplas-till-okad-risk-for-psykisk-sjukdom/

Könshormoner, PCOS och neuropsykiatri en gynekologs synpunkter. Inger Sundström Poromaa Dept Women s and Children s Health Uppsala Universityhttps://docplayer.se/137593571-Konshormoner-pcos-och-neuropsykiatri-en-gynekologs-synpunkter-inger-sundstrom-poromaa-dept-women-s-and-children-s-health-uppsala-university.html

Källor:

Övergripande om PCOS

https://janusinfo.se/lakemedelskommitte/regionstockholmslakemedelskommitte/expertgruppertillregionstockholmslakemedelskommitte/kvinnosjukdomarochforlossning.4.10adba9e1616f8edbc9535aa.html

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforutredningochbehandlingavhirsutismochpolycystisktovariesyndrompcos.5.6081a39c160e9b387319a3.html


 Psykisk ohälsa: Dagensmedicin : 2016, PCOS kopplas till ökad risk för psykisk sjukdom https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/kvinnohalsa/pcos-kopplas-till-okad-risk-for-psykisk-sjukdom/

Könshormoner, PCOS och neuropsykiatri en gynekologs synpunkter. Inger Sundström Poromaa Dept Women s and Children s Health Uppsala Universityhttps://docplayer.se/137593571-Konshormoner-pcos-och-neuropsykiatri-en-gynekologs-synpunkter-inger-sundstrom-poromaa-dept-women-s-and-children-s-health-uppsala-university.html

Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L et al; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379


Övervikt

https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1213

https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/pcos-polycystiskt-ovarialsyndrom/#Kliniska%20Fynd